home
socialehuisvestingoostende.be
Small FontMedium FontLarge Font
Info
links
HUURPRIJS
De Oostendse Haard - wijk Westerkwartier - project "Klinkaart"
-> huurprijs 
-> 
huurprijsberekening 
->
huurlasten
->
gezinswijziging 
-> 
betaling van de huurprijs: De Oostendse Haard 
->
huurprijsherziening - daling of stijging HUURPRIJS

De huurprijs van uw woning/appartement/studio wordt in de eerste plaats bepaald door de woning zelf.  Grotere,  nieuwere of gerenoveerde woningen zijn duurder dan oudere en kleinere.    De huurprijs wordt steeds aangepast aan uw gezinsinkomen en gezinssituatie.   De huren worden jaarlijks vanaf 01 januari aangepast op basis van deze gegevens.

Het grotendeels van de inkomsten kunnen wij zelf opvragen.  Rond de maand augustus worden de ontbrekende inkomsten opgevraagd.  Indien u de opgevraagde gezins- en inkomensgegevens niet aan ons bezorgt, wordt de hoogst mogelijke huurprijs automatisch aangerekend!  


HUURPRIJSBEREKENING

Voor de berekening van 2015 vertrekken we van de volgende gegevens: 

                    1. Gegevens van de huurder
                        ° het inkomen 
                        ° het referentiejaar
                        ° het (geïndexeerd inkomen) inkomen 
                        ° het aantal personen ten laste 


                    2. Gegevens van de woning 
                        ° de marktwaarde 
                        ° de basishuurpr 
                        ° de minimale huurprijs
                        ° de patrimoniumkorting
                        ° de berekening
                        ° de aangepaste huruprijs 
                        ° de huurlasten 


1. De gegevens van de huurder

HET INKOMEN

Voor de berekening van de huishuur moeten we weten hoeveel het totale gezinsinkomen van het referentiejaar bedraagt. Dit bedrag wordt geïndexeerd.

Het inkomen = de som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten + afzonderlijke belastbare inkomsten en van de niet-belastbare vervangingsinkomsten.
 
Het referentiejaar = is het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de huurprijsaanpassing plaatsvindt. Dus voor het jaar 2015 wordt er gewerkt met het inkomen van 2012.
 
             Het geïndexeerd inkomen : Hoe wordt het inkomen voor het jaar 2015 geïndexeerd :
 
                                Totaal gezinsinkomen over 2012 x gezondheidsindex (121,18)
                                                                          Gezondheidsindex (119,00)


Van volgende personen telt geen inkomen mee:
 • gezinsleden waarvoor kinderbijslag (jonger dan 25 jaar) wordt uitbetaald;
 • inwonende kinderen van 18 tot 25 jaar die de ouderlijke woning nooit hebben verlaten
 • gehandicapte gezinsleden tot in de 2e graad;
 • ouders en grootouders van meer dan 65 jaar.
Van ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn telt slechts de helft van het inkomen mee.

 
HET AANTAL PERSONEN TEN LASTE
Daarnaast moeten we ook weten hoeveel personen er ten laste zijn, voor het toestaan van de gezinskorting.
 
Als 1/2de persoon ten laste tellen mee en wordt 9 euro gezinskorting toegestaan :
 de halve gezinskorting voor een kind die slechts deeltijds deel uitmaakt van het gezin is afhankelijk van de ondertekening door beide ouders van een verklaring, waarin de ouder waar het kind is gedomicilieerd vermeldt:
1° of hij zelf een sociale huurwoning huurt en in voorkomend geval bij welke verhuurder;
2° dat hij, als hij zelf huurder is of zal worden van een verhuurder, een kopie van de verklaring zal bezorgen aan die verhuurder;
3° dat hij, als hij verklaart zelf geen sociale huurwoning te huren, aan de verhuurder van de sociale woning die de andere ouder huurt, de toestemming verleent om dat te controleren;
4° zijn inschrijvingsnummer in de sociale zekerheid, om de controle, vermeld in 3°, mogelijk te maken.
 
Als 1 persoon ten laste tellen mee en wordt 18 euro gezinskorting toegestaan :
 voor ieder minderjarig kind, of kind dat geniet van een kinderbijslag of wezentoelage, dat in de sociale huurwoning is gedomicilieerd;
voor iedere persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of erkend was als ernstig gehandicapt op het ogenblik van pensionering.
 
Als 2 personen ten laste tellen mee :
 een minderjarig kind, of kind dat geniet van een kinderbijslag of een wezentoelage die tevens erkend is als ernstig gehandicapt die in de sociale woning gedomicilieerd is.

 
MINDERVALIDITEIT

Invaliditeit van +66% wordt bewezen met een attest.   Het betreft hier een officieel attest  en geen doktersattest.   Gelieve op de vervaldatum van het attest te letten.


 

Elke sociale woning heeft een martkwaarde(de marktwaarden worden geïndexeerd a.d.h.v. de gezondheidsindex) Dat is het gemiddelde bedrag dat maandelijks moet betaald worden voor een gelijkaardige woning op de privémarkt. Dit bedrag is gebaseerd op de schatting door een notaris van een aantal typewoningen. De marktwaarde wordt ieder jaar op 01 januari bijgewerkt. Zij wordt niet gebruikt in de berekening, maar dient als richtbedrag voor de basishuurprijs.
 
Hoe wordt de basishuurprijs vastgesteld :
De basishuurprijs = geïndexeerde marktwaarde
 
De berekening :
De huurprijs is gelijk aan 1/55ste van het gezamenlijk belastbaar geïndexeerd inkomen. Van dat 1/55ste worden de patrimoniumkorting en de gezinskorting afgetrokken.
 
We krijgen dus : 1/55ste van het gezamenlijk belastbaar geïndexeerd inkomen – patrimoniumkorting – gezinskorting = “aangepaste huurprijs”.
 
Deze aangepaste huurprijs wordt vervolgens begrensd :
- is de aangepaste huur hoger dan de basishuurprijs : dan wordt hij verminderd tot die basishuurprijs
- is de aangepaste huur lager dan de minimale huurprijs : dan wordt hij opgetrokken tot die minimale huurprijs
 
Het resultaat noemen we de “reële huur”. Uiteindelijk moeten we nog de huurlasten bijtellen. Ook andere verhuringen dienen bijgeteld te worden, bv. garages.
Het uiteindelijke resultaat is wat je betaalt.

Aangezien deze materie nogal ingewikkeld is, geeft de medewerkster van de dienst Huren u graag meer uitleg.

 
HUURLASTEN

Huurlasten zijn maandelijkse vergoedingen die huurders als voorschotten moeten betalen voor diensten die de sociale huisvestingsmaatschappij ter beschikking stelt.  De huurlasten zitten in de huurprijs, u moet deze dus niet apart betalen.

We kunnen de huurlasten opsplitsen in twee categorieën:

1. Vergoedingen

U moet betalen voor het verbruik van de elektriciteit in de gemeenschappelijke delen.


2. Onderhoud

Huurders moeten een financiële bijdrage, als voorschotten,  betalen voor het onderhoud van bepaalde zaken.   Wanneer het gaat om onderhoud van gemeenschappelijke delen, worden de kosten verdeeld onder alle huurders die hiervan gebruik maken.  
 
Voor welke zaken kan u een vergoeding moeten betalen.  Deze lijst is informatief en kan uitgebreid worden.
 • liften;
 • groenonderhoud;
 • gemeenschappelijke delen;
 • boilers;
 • centrale verwarming.
De sociale huisvestingsmaatschappij heeft onderhoudscontracten voor het onderhoud van de centrale verwarming en voor het onderhoud van de boiler.  Dit betekent dat u als huurder maandelijks een bijdrage betaalt in de huurlasten en in ruil daarvoor zorgt een firma voor het jaarlijks onderhoud van de centrale verwarming en de boiler.  Bovendien kunt u bij defecten steeds terecht bij deze firma.  U moet niets betalen, vermits u al maandelijks een bijdrage betaalt.  Dit is echter enkel voor de centrale verwarmingsinstallatie en de boiler die eigendom zijn van de Oostendse Haar of de Gelukkige Haard.

 
GEZINSWIJZIGING

Iedere wijziging in uw gezinstoestand zoals geboorte, overlijden, inwonen, scheiding, huwelijk, … moeten onmiddellijk meegedeeld worden.

Het opzettelijk verzwijgen van een bijwoning kan opzeg van het contract tot gevolg hebben!

 
BETALING VAN DE HUURPRIJS

De Oostendse Haard

Bij de aanvang van een nieuw huurcontract of een nieuw jaar ontvangt u een gedetailleerde huurprijsberekening.  Indien u niet opteert voor een doorlopende opdracht ontvangt u ook de nodige overschrijvingsformulieren met vermelding van uw individueel te vermelden OGM-nummer.

De huishuur moet worden betaald vóór de 10de van iedere maand. De betaling gebeurt op bankrekening IBAN BE95 0010 6650 1458 met vermelding van het meegedeelde OGM-nummer.
Wij raden u aan om uw bank te verwittigen voor een doorlopende opdracht.  Verwittig de bank onmiddellijk wanneer het bedrag van de huur verandert.

Bij niet-betaling ontvangt u een schriftelijke aanmaning tot betaling. Indien u niet reageert op de schriftelijke aanmaning, volgt een oproep tot verzoening bij het vredegerecht.  Bij niet-verzoening of afwezigheid zal u door onze advocaat worden gedagvaard.  Alle kosten die we hiervoor moeten maken, worden aan u aangerekend.

 
HUURPRIJSHERZIENING - DALING OF STIJGING

Een herziening in de loop van het jaar is alleen mogelijk in de gevallen hierna:
 
 1. DALING VAN 20%
Het huidig inkomen moet minstens 20% gedaald zijn ten aanzien van het inkomen van drie jaar (referentiejaar) geleden.  Het actueel gezinsinkomen, berekend op jaarbasis dient 20% lager te zijn dan het referentiejaar. 

 Een nieuwe berekening gebeurt op basis van het nieuwe inkomen dat wij bepalen aan de hand van de door u ingediende bewijsstukken (bv. loonbrief). De huur wordt herzien in de maand die volgt op het voorleggen van de juiste en volledige bewijzen. 

 Om de zes maanden dient u wel nieuwe bewijzen (oa. werkloosheidsuitkering, invaliditeit, leefoon,...) op te sturen, zo weten we dat de inkomensdaling blijft voortduren.
 1. PENSIOENERING
Indien een van de bewoners met pensioen gaat, bezorgt u ons de eerste betalinsgssituatie met de vermelding van het belastbaar pensioen.  Indien er een partner is, moet u ons ook het actueel inkomen van de laatste drie maanden van de partner bezorgen.
De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de eerste van de maand na het inzenden van het bewijs.   
 

INVALIDITEIT

Invaliditeit of mindervaliditeit (66 %) : van zodra 1 van de gezinsleden een attest ontvangt waarbij een invaliditeit of mindervaliditeit (66 %) werd vastgesteld, dient u ons dit attest te bezorgen.
Wanneer bij 1 van de gezinsleden dit attest vervalt, dient ons dit schriftelijk gemeld te worden.

De aanpassing van de huurprijs gebeurt op 01 januari van het volgende jaar.
 1. VERTREK FAMILIELID OF PARTNER
De huurprijs wordt eveneens gewijzigd wanneer één of meerdere gezinsleden of partners met een inkomen het gezin verlaten.  De eerste van de maand na ontvangst van de melding en wanneer het adres officieel werd aangepast, wordt uw huur aangepast.
 
 De partner die de woning verlaat dient een schriftelijke opzeg te doen op zijn naam en melden dat de andere partner in de woning kan blijven bewonen.   Indien de partner geen afstand wil doen, neem dan onmiddelijk contact op met de Oostendse Haard.
 Het dient schriftelijk gemeld te worden wanneer kinderen of kleinkinderen de woning verlaten.
 Bij overlijden van één van de gezinsleden volstaat een telefonische melding.
 1. NIEUW FAMILIELID OF PARTNER
De maatschappij moet toestemming geven wanneer een familielid of partner bij u wenst te komen inwonen.  Personen die komen inwonen moeten onmiddellijk hun inkomen bezorgen voor de herberekening van de huur.  Het gezinsinkomen verhoogt als de nieuwkomer een inkomen heeft.  De huurprijs wordt dan herberekend.  De nieuwe huurprijs geldt vanaf de eerste van de volgende maand na de gezinsuitbreiding.

De nieuwe bijwoner (+18 jaar) moet voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden:
                      * eigendomsvoorwaarde
                      * inkomensvoorwaarde

Bij de geboorte van kind volstaat een telefonische melding.   Alsook bij kinderen die de school verlaten hebben en niet meer kinderbijslaggerechtigd zijn volstaat een telefonische melding.

De aanpassing van de huurprijs gebeurt op 01 januari van het volgende jaar.

Bij het inwonen van een partner of meerderjarige moet deze ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden:
                                    * Meerderjarig zijn;                                 
                                    * Voldoen aan de inkomensvoorwaarde = inkomen van een alleenstaande 
                                     * Geen eigendom hebben;
                                    * Voldoen aan de taal- en inburgeringsbereidheid

OVERLIJDEN

Wanneer een van de bewoners overlijdt, bezorgt u ons een overlijdensattest, afgeleverd door de gemeente.
Was de overledene een kostwinner of droeg haar/zijn inkomen bij in de huur?  Zo ja, dan zal door de wijziging van het gezinsinkomen ook de huurprijs worden herzien.
De eerste van de maand na het bezorgen van het bewijs van de juiste inkomsten wordt de huur - met terugwerkende kracht - aangepast


 


 
<<< terug naar index