home
socialehuisvestingoostende.be
Small FontMedium FontLarge Font
Info
links
TOEWIJZEN VAN EEN SOCIALE WONING
Oostendse Haard - wijk Westerkwartier - project "In den Beginne"
-> toewijzingen
-> waarborg 
-> brandverzekering
-> huurovereenkomst 
-> proefperiode
-> plaatsbeschrijving 
-> toewijzingsreglement


TOEWIJZINGEN


Om een toewijzing te krijgen moet u ook voldoen aan een aantal voorwaarden.

Alle informatie van inschrijven tot toewiijzen kunt u terugvinden in ons intern huurreglement (deel 1).

In het Intern Huurreglement deel 1 (zie link onderaan) vind je informatie over onder meer:
-          Hoofdstuk 1: De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen (inschrijvingsvoorwaarden);
-          Hoofdstuk 2: Belangrijke vragen en procedures bij de inschrijving;
-          Hoofdstuk 3: Waaraan je moet voldoen als een woning vrijkomt (toelatingsvoorwaarden);
-          Hoofdstuk 4: Wie dan de woning krijgt (toewijzingsregels);
-          Hoofdstuk 5: Mogelijke afwijkingen;
-          Hoofdstuk 6: De nodige documenten;
-          Hoofdstuk 7: Het verhaalrecht.


WAARBORG

Er wordt gevraagd een waarborg te storten op rekeningnummer BE56 0010 7533 1488. Beschikt u niet over dit bedrag dan kan u zich richten tot het Sociaal Huis die u eventueel een waarborg kan toekennen. 

De waarborg bedraagt tweemaal de basishuurprijs beperkt tot € 500,00.

De waarborg kan eventueel afbetaald worden en de afbetalingstermijn bedraagt maximaal 18 maanden.
 
De eerste betaling om de waarborg samen te stellen, is gelijk aan het bedrag dat overeenkomt aan de reële huurprijs.  
 
Indien de huurder opteert voor een afbetaling wordt een kleine administratieve vergoeding gevraagd van de huurder en dit is als compensatie van de extra kosten die de administratieve opvolging meebrengt (2014 is dit € 12,00).  
 
Het saldo van de waarborg moet samen met een administratieve vergoeding in maximaal 18 maanden worden betaald. De huurder kan het saldo ook vervroegd betalen. 
 
Als de maandelijkse betaling ontoereikend is om zowel de schijf van de waarborg als de huurprijs en de huurlasten te betalen, zal de betaling eerst worden gebruikt voor de waarborg en nadien voor de huurprijs en –lasten, bijgevolg ontstaat er een huurachterstal.
 
De betalingen voor de samenstelling van de waarborg brengen interesten op voor de huurder, die minimaal gelijk zijn aan de creditrentevoet. Het betalingsplan zal worden toegevoegd als bijlage bij de huurovereenkomst, dat de huurder als kennisname ondertekent. 

BRANDVERZEKERING


De sociale huisvestingsmaatschappij sluit een omnium brandverzekering af die een clausule van afstand van verhaal op de huurder bevat en waarin het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurders.

De nieuwe huurder moet zijn inboedel laten verzekeren.  Dit zijn alle dingen die in uw woning staan, bijvoorbeeld uw meubelen en toestellen.  
Ook een familiale verzekering wordt sterk aangeraden.  Deze beschermt u en uw gezin tegen de kosten van kleine en grote ongelukken. 

 

HUUROVEREENKOMST


Na de betaling van de waarborg en voordat u in de huurwoning komt, wordt u uitgenodigd om het contract te komen ondertekenen.  Het contract moet ondertekend worden door de hoofdhuurder, partner en alle meerderjarige inwonende gezinsleden.

Aan de huurovereenkomst is een proefperiode van twee jaar gekoppeld die ingaat op de datum van ondertekening van het contract.  

De huurovereenkomst werd opgesteld door de Vlaamse Regering en is een overeenkomst tussen u en De Oostendse Haard of de Gelukkige Haard.   Er staan afspraken in over de huurprijs, de huurwaarborg, de brandverzekering….
Bij het huurcontract hoort ook een reglement van inwendige orde waarin een aantal rechten en plichten meer in detail beschreven zijn.   Ook dit reglement wordt door u ondertekend.  

Wie de afspraken van zijn huurcontract niet naleeft, kan zijn opzeg krijgen.

De registratie van het huurcontract en van de plaatsbeschrijving is een verplichte formaliteit en geeft het huurcontract een vaste datum. De registratie is kosteloos en wordt voor u gedaan door de sociale huisvestingsmaatschappij.  
 
 

PROEFPERIODE

Voor elke nieuwe huurder wordt een proefperiode opgenomen in de huurovereenkomst.  De proefperiode bedraagt 2 jaar vanaf de ingang van de huurovereenkomst of vanaf de toetreding tot de huurovereenkomst.  Tijdens en aan het einde van deze proefperiode kunnen wij beslissen om de huurovereenkomst te ontbinden bij een negatieve evaluatie op basis van ernstige tekortkomingen van de huurder tegenover zijn verplichtingen. (bv. met betrekking tot het onderhoud van de woning, de leefbaarheid van de buurt,…).

Een huurovereenkomst kan op het einde van de proefperiode niet zomaar ontbonden worden.  U, als huurder, moet reeds meerder malen verwittigd zijn.   De minister heeft tevens een aantal begeleidingstaken bepaald : bv. huisbezoeken bij ernstige vervuiling van de woning.  In het ergste geval wordt u zeker drie maanden voor het einde van de proefperiode op de hoogte gebracht van beslissing tot ontbinding.
 
 

PLAATSBESCHRIJVING

Bij het begin en het einde van een huurcontract wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt door een toeziener van de sociale huisvestingsmaatschappij in aanwezigheid van de vertrokken en/of nieuwe huurder. 

De plaatsbeschrijving is een zeer gedetailleerde beschrijving, waarin de staat van de woning wordt beschreven. De plaatsbeschrijving biedt ook bescherming aan de nieuwe huurder.  De vermelde schade bij de plaatsbeschrijving kan later niet op hem verhaald worden.

Tijdens de plaatsbeschrijving worden de meterstanden opgenomen, alsook worden de sleutels overhandigd aan de nieuwe huurder.

 

TOEWIJZINGSREGLEMENT


De regels voor toewijzing van een woning staan in een wet van de Vlaamse Gemeenschap.   Beide sociale huisvestingsmaatschappijen moeten zich aan deze regels houden.  U kan deze regels altijd bij ons opvragen.
 

<<< terug naar index