home
socialehuisvestingoostende.be
Small FontMedium FontLarge Font
Info
links
HUURDERS
Oostendse Haard - wijk Stene
-> intern huurreglement
-> herstellingen De Oostendse Haard 
-> aanpassings-en verbeteringswerken 
-> huisbezoeken 
-> klachten De Oostendse Haard 
-> garages en autostandplaatsen 
   -> algemene inlichtingen en nuttige tips 


INTERN HUURREGLEMENT

Bij ondertekenen van het huurcontract ontvangen u het intern huurreglement deel 2: huurders.

Alle informatie van voor de huurders kunt u terugvinden in onsintern huurreglement (deel 2).

In dit deel van het  intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de huurders van De Oostendse Haard, zijnde;
-          Hoofdstuk 8: De huurder;
-          Hoofdstuk 9: De huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde;
-          Hoofdstuk 10: Waarborg;
-          Hoofdstuk 11: Huurkosten en -lasten;
-          Hoofdstuk 11: Onderbezetting;
-          Hoofdstuk 12: Het einde van de huurovereenkomst;
-          Hoofdstuk 13: Communicatie met De Oostendse Haard;
-          Hoofdstuk 14: Sociaal luik.

Wij raden u aan om dit reglement grondig door te nemen.HERSTELLINGEN

De Oostendse Haard

meldingsplicht | de melding | defecten aan liften - onderhoud Masser | Hostyn
ten laste van wie zijn de werken

1. De meldingsplicht

Als huurder moet u de sociale huisvestingsmaatschappij telefonisch, schriftelijk of per mail verwittigen wanneer er zich problemen voordoen aan de woning/appartement.  Als huurder moet u de gehuurde woning bewonen zoals een goede huisvader dit zou doen.  U heeft de bewaking over het gehuurde goed, maar moet de maatschappij op de hoogte brengen bij ieder voorval dat schade aan de woning zou kunnen brengen. Indien u als huurder niets doet en het probleem laat vergroten onder de vermoedens dat u er niets mee te maken heeft dan kan u mede aansprakelijk worden gesteld voor de meerschade die voorvloeit uit de ontijdige melding.


2. De melding

Wanneer u een defect of schade aan de woning hebt, contacteert u best de technische dienst.  

De technische dienst is elke werkdag als volgt te bereiken:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 08u00-09u00
Donderdag                                                      19u00-20u00
 
Buiten deze uren zijn onze toezieners op de baan en heeft het dus absoluut geen zin om toch te bellen voor niet-dringende problemen. Voor dringende problemen (waterlek, gaslek, brand,...) mag u altijd contact nemen de administratie op het nummer 059/70 29 54.

Om uw technisch probleem te mailen, klik hier.

Uw melding wordt geregistreerd en wordt verder opgevolgd.

 1. Defecten aan liften
De defecten aan de liften kunnen 24u op 24u rechtstreeks gemeld worden vanuit de lift.   Indien u zich buiten de lift bevindt tijdens een defect, dan kan u naargelang uw gebouw het volgende nummer contacteren:

Nieuwe stad
Otis 0800/12.424

Fregatstraat 11
Kone 059/70.14.56

Fregatstraat 21 en 23
Schindler 0800/170.70

Sint-Franciscusstraat 38A, 40 en 42
Thyssen 070/233.266

Nieuwpoortsesteenweg 203 - 205 - 245
Kone 059/70.14.56

Fortuinstraat 20
Coopman 056/ 35 07 01

Project Cenakel (Karel van de Woestijnestraat - Sint-Catharinapolderstraat te O)
Schindler 0800/170.70  

Project XL (Spaarzaamheidstraat)
Cosmolift 058/23 44 52

Kroonloon - Torhoutsesteenweg (De Kroon)
Kone 059 70 14 56
Platformlift voor invaliden: Construct 03 226 25 27
 1. Onderhoud bij de firma Masser
De volgende woongelegenheden zijn voor de verwarming en afzuigsysteem in onderhoud bij de firma Masser.
Bij defecten kan u rechtstreeks contact opnemen met de firma Depagas op het nummer 02 520 26 91.

Hierbij bezorgen wij u graag de adressen, per wijk, die in onderhoud zitten bij de Masser:
Nieuwe Stad | Westerkwartier |

Nieuwe Stad
Cardijnplein 1
Emiel Moysonplein 1,2,3,4 en 5
Guldensporenlaan 2 en 4

Westerkwartier
Golvenstraat 2,4,6,8 en 10
Schelpenstraat 2,4,6 en 8

Uw melding wordt geregistreerd en wordt verder opgevolgd. 

 
Volgens de wetgeving zijn een aantal herstellingen altijd ten laste van de sociale huisvestingsmaatschappij en andere ten laste van de huurder.
 
De opgegeven lijsten zijn informatief, NIET bindend en kunnen altijd uitgebreid worden.
 
Ten laste van de verhuurder:
 • herstellingen aan dakgoten;
 • herstellingen van sanitair;
 • buitenschrijnwerk;
 • buitenschilderwerk;
 • onderhoud en herstelling van zekeringen;
 • dakwerken.
Let op!!  Herstellingen die u zelf laat uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de sociale huisvestingsmaatschappij, dient u zelf te betalen.

Ten laste van de huurder: 
 • onderhoud van deuren, ramen en omlijstingen;
 • onderhoud van sloten, alsook het vervangen van verloren of gebroken sleutels;
 • vervangen van gebroken en gebarsten vensterglas;
 • onderhoud sanitair;
 • installatie, onderhoud en herstelling van kranen, leidingen en aflopen;
 • ontstoppen van de afvoerbuis;
 • reinigen van regenput;
 • reinigen van goten en ruimen beerput;
 • onderhoud en herstelling stopcontacten en schakelaars.
U wordt vooraf ingelicht of de kosten ten uwen laste zullen zijn of ten laste van de maatschappij.  Na uitvoering van de herstelling krijgt u eventueel een factuur.AANPASSINGS- EN VERBETERINGSWERKEN

Indien u als huurder een bijgebouw wenst te plaatsen of veranderingswerken wenst uit te voeren, moet hij hiervoor  altijd een schriftelijk aanvraag met een nauwkeurige omschrijving doen.
De maatschappij zal de vraag beoordelen en pas na de schrijftelijk toestemming van de sociale huisvestingmaatschappij mag u de werken uitvoeren.

Welke werken moet u zeker aanvragen?
 • het terras uitbreiden;
 • afsluitingen in de tuin plaatsen;
 • een tuinhuis plaatsen;
 • een bijkomende parkeerplaats of carport plaatsen;
 • een vloer plaatsen;
 • een nieuwe keuken of badkamer plaatsen.

Welke werken hebben recht op een financiële tegemoetkoming van € 100,00 per werk en per kalenderjaar op voorlegging van orginieel kasticket of factuur voor aankoop materialen en na vaststelling door de toeziener dat de werken volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd?

-          vernieuwen van oprit;
-          vernieuwen van terras;
-          nieuwe keuken plaatsen;
-          nieuwe binnendeuren plaatsen;
-          nieuwe vloeren plaatsen (géén verfraaiing: enkel als oude 
           vloerbekleding totaal versleten is);
-          nieuwe laminaat / vinyl plaatsen (géén verfraaiing: enkel als 
           oude vloerbekleding totaal versleten is);
-          faïence boven bad bijplaatsen tot aan plafond (enkel als de
           oorspronkelijke faïence maar 1 meter hoog reikt: vorming van
           schimmel en condens);
-          plaatsen van valse plafonds (hout, zeker géén izomotegels) 
            indien het plakwerk gewoon schilderen niet meer toelaat;
-          schilderen van buitenschrijnwerk (enkel terugbetaling aankoop
           verf en NIET bijbehorende);
-          verzwaren van de elektriciteitskast;
-          plaatsen van nieuw bad/wc/lavabo: huurder verkiest 
            luxe-uitvoering i.p.v. standaard materiaal dat wij plaatsen
            (enkel toepasselijk indien bad/wc/lavabo aan vervanging toe is).
 

 
HUISBEZOEKEN

De maatschappij heeft altijd het recht het verhuurde woning/appartement te bezoeken.  Dit vloeit uit het recht om te controleren of de huurder alles wel goed onderhoudt. 

U wordt hiervan vooraf per brief verwittigd.   Een toeziener komt samen met de sociale werker kijken naar uw woning.  Zij maken afspraken over wat moet hersteld en verbeterd worden.  De toeziener meldt ook welke werken door wie moeten uitgevoerd worden.  Daarna ontvangt u een brief met de opmerkingen en de afspraken.   Nadien volgt eventueel een tweede controle om te kijken als de afspraken zijn nageleefd.


KLACHTEN

De Oostendse Haard

Voor samenlevingsproblemen kunt u contact opnemen met de sociale dienst op het nummer 059/70 29 54.

Om uw samenlevingsproblemen te mailen, klik hier.


1. Lawaaihinder

Lawaaihinder is een veel voorkomend, maar bijna niet te voorkomen probleem. Volgens de politiereglementen mag er geen lawaai worden gemaakt tussen 22u00 en 6u00.
Indien er toch lawaaihinder is dan neemt u best contact op met de politie. 

Als sociale huisvestingsmaatschappij kunnen wij enkel optreden en verwijzen naar de bepalingen in het huurcontract.   Bij veel voorkomende lawaaihinder en het volledig negeren van verschillende aanmaningen kan een gerechtelijke procedure opgestart worden tegen de veroorzaker van de hinder en dit verwijzend naar het huurcontract.


2. Burenruzie

Waar mensen samenleven, kunnen er al eens woorden vallen.  Het is niet altijd even eenvoudig om met de buur(t) overeen te komen.  De sociale huisvestingsmaatschappijen komen op voor de belangen van de huurders. Wij komen daarom niet tussenbeide bij kleine onenigheden.  Enkel wanneer een huurder tekort komt volgens de rechten en plichten van de huurovereenkomst kunnen wij optreden.  Meestal gaat het hier om pesterijen, lawaaihinder, reukhinder, enz...

Bij sociale problemen kunt u altijd contact opnemen met de sociale dienst.


3. Facturenbetwistingen

Wanneer u niet akkoord gaat met de afrekening of de factuur die u van ons ontving, moet u contact opnemen met de dienst administratie.  


4. Klachtenprocedure

1. Definitie klacht volgens het klachtendecreet
Een klacht is een manifeste uiting (mondeling, schriftelijk of elektronisch), waarbij een ontevreden burger klaagt over een al dan niet verrichte handeling of prestatie.
 
Een klacht moet goed onderscheiden worden van een melding of van een vraag om informatie. Het niet correct inspelen op een melding of vraag om informatie, kan wel aanleiding zijn tot het formuleren van een klacht.
 
De klachtenprocedure geldt niet voor
-          algemene klachten over regelgeving
-          algemene klachten over het (al dan niet gevoerd) beleid
-          klachten over beleidsvoornemens of verklaringen
 
Omwille van het gevolg van het formuleren van een klacht, waarbij tenslotte een hele procedure op gang komt, lijkt het aangewezen binnen de maatschappij in de aanmeldingsprocedure van de klacht enig formalisme te hanteren, zodat de klacht een duidelijke schriftelijke neerslag verkrijgt.
Omwille hiervan is het aangewezen dat “telefonische” of “elektronische” klagers worden uitgenodigd om samen met de “klachtenbehandelaar” een schriftelijke neerslag van de klacht te maken en deze te dateren en te laten ondertekenen.
 
Niet elke klacht krijgt een staartje
Sommige klachten moeten niet (per definitie) worden behandeld. Het gaat om:
-         anonieme klachten;
-         klachten waarvan de feiten meer dan een jaar in het verleden liggen;
-         klachten waarvoor de klager geen belang kan aantonen (wel eerst vragen belang aan te tonen);
-         klachten waaraan feiten of handelingen ten grondslag liggen waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is (als deze niet werd aangewend);
-         klachten waarvoor een jurisdictioneel (administratief rechtscollege) beroep aanhangig is.
 
Niet elke klacht handelt over een fout of tekortkoming
Klachten kunnen manifest ongegrond zijn of handelen over zaken die niet onder de bevoegdheid van de Oostendse Haard vallen.
 
Non bis in idem
Sommige mensen willen over eenzelfde onderwerp of voorwerp meerdere keren een klacht indienen. De nieuwe klacht over hetzelfde onderwerp dient enkel opnieuw behandeld te worden als er nieuwe elementen inzitten. Zoniet, kan de klacht worden doorverwezen naar externe (beroeps)instanties.
 
Taal
Klachten dienen gesteld te zijn conform de taalwetgeving. Het Nederlands is de bestuurstaal. De klachtenbehandelaar hanteert bij de klachtenbehandeling dan ook steeds het Nederlands. Vanuit het principe van hoffelijkheid en beleefdheid moet een klachtenbehandelaar ook klachten behandelen die zijn gesteld in een courante taal (Frans, Engels) en die gemakkelijk verstaanbaar zijn zonder tussenkomst van een tolk of vertaaldienst. De communicatie gebeurt in deze gevallen evenwel steeds in het Nederlands.
 
Klachten niet behandelen
Indien een klacht niet wordt behandeld, wordt de klager daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. De weigering om de klacht te behandelen wordt gemotiveerd. Hiertoe is het gebruik van fax en e-mail toegestaan.
Indien de weigering betrekking heeft op een georganiseerde administratieve beroepsprocedure, dienen de correcte modaliteiten van deze beroepsprocedure te worden vermeld.
Indien aan een klacht tegemoet gekomen wordt tot tevredenheid van de burger, vervalt de verplichting tot behandeling van de klacht.
 
2. Klachten behandelen
 
1) registratie
Welke gegevens moet uw klachtenregister omvatten:
1)       datum van ontvangst van de klacht;
2)      ontvanger van de klacht;
3)      persoonsgegevens en hoedanigheid van de indiener van de klacht;
4)      drager van de klacht (fax, mail, brief,..);
5)      via welke weg werd de klacht ontvangen (rechtsreeks, via kabinet, anders);
6)      omschrijving of samenvatting van de klacht;
7)      verzendingsdatum van de ontvangstmelding;
8)      resultaat van de klachtenbehandeling;
9)      ontvankelijkheid/onontvankelijk (reden);
10)   gegrond/ongegrond;
11)    opgelost/niet opgelost;
12)   klachtenbehandelaar binnen de Oostendse Haard;
13)   beoordeling van de klacht via de ombudsnormen
14)   datum waarop de klacht afgehandeld is;
15)   datum van mededeling van de beslissing;
16)   ondernomen of te nemen maatregelen (indien van toepassing).
 
Conform de ombudsnormen moet elke ontvankelijke klacht door de klachtenhandelaar minstens aan de volgende normen getoetst worden:
-         de burger gaat niet akkoord met de prestatie of de beslissing van de Oostendse Haard;
-         de burger vindt dat de prestatie of de beslissing van de Oostendse Haard te lang uitblijft;
-         de burger vindt de informatieverstrekking ontoereikend;
-         de burger klaagt over de bereikbaarheid van de Oostendse Haard;
-         de burger voelt zich onheus bejegend.
 
2) wie behandelt de klacht?
Een inkomende klacht kan nooit behandeld worden door een persoon die bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. De klacht kan ook nooit behandeld worden door de persoon die de schriftelijke correspondentie die aanleiding heeft gegeven tot de klacht, heeft ondertekend.
Deze personen kunnen uiteraard wel bij het onderzoek worden betrokken.
 
3) de klachtenbehandeling
1) ontvangstmelding binnen 10 dagen (kan ook per fax of mail)
Bij deze ontvangstmelding kan meteen informatie worden gegeven over de verdere afhandeling. Hierin staat ook vermeld wie verantwoordelijk is voor de behandeling van de klacht. Daarnaast is het aangewezen de exacte datum van ontvangst van de klacht te vermelden.
In specifieke gevallen waarin de mogelijkheid tot een georganiseerd beroep voorzien is dienen de modaliteiten hiertoe te worden meegedeeld.
 
2) termijn van afhandeling:
45 dagen: binnen deze termijn kan de burger een antwoord of een voorstel tot oplossing verwachten.
 
3) klachtenbehandelaar:
Binnen de Oostendse Haard moet een onafhankelijke klachtenbehandelaar worden aangesteld. Deze persoon heeft volgende taken:
- behouden van het overzicht over de klachtenbehandeling;
- archiveren van de klachten;
- detecteren van weerkerende klachten;
- formuleren van suggesties voor pro-actief optreden;
- stroomlijnen van de klachtenopvolging.
  
4) beleidsrapportering
Elk jaar moet voor 1 maart schriftelijk verslag uitgebracht worden aan de Vlaamse ombudsman.
 
In dat verslag dienen volgende zaken minstens te worden vermeld:
de gegevens van het klachtenregister, een toelichting bij dat klachtenregister, een korte beschrijving van de procedure van klachtenbehandeling binnen de SHM en eventuele conclusies uit het klachtenoverzicht en daaraan gekoppelde voorstellen tot bijsturing van dienstverlening en/of procedures.
 
Het klachtenverslag wordt ook opgenomen in het jaarverslag van de Oostendse Haard.


 

GARAGES EN AUTOSTANDPLAATSEN

De Oostendse Haard

Alle aanvragen moeten gebeuren door middel van een brief gericht aan de Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende.
Indien er verschillende kandidaten zijn voor dezelfde standplaats/garage, wordt voorrang gegeven aan de huurders van De Oostendse Haard en vervolgens aan de niet-huurders.
Er wordt ook rekening gehouden met de verzenddatum.

Binnen de week na ontvangst van de toewijzingsbrief dient een waarborg van € 50,00 te worden gestort op de rekening van de Oostendse Haard. Uiteraard moet u (enkel als niet-huurder van de Oostendse Haard) de garagebox ook laten verzekeren tegen “Aansprakelijkheid als huurder”.

Garages worden enkel verhuurd voor het stallen van een auto.  De autostandplaatsen zijn niet bedoeld als opslagruimte of werkplaats.


ALGEMENE INLICHTINGEN EN NUTTIGE TIPS

huisvuil | sluikstorten | voederen van dieren | verluchting | verbruik | aangenaam en veilig wonen | schotelantennes |


1. Huisvuil

Als huurder moet je het huisvuil gesloten verpakken en bewaren.
De sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet tussen in de ophaling van huisvuil of grof vuil.  De huisvuilophaling wordt geregeld door de Stad Oostende (zie ophaalkalender).
Ook voor het ophalen van grof vuil dient u zich te wenden tot de gemeentediensten.


2. Sluikstorten

Sluikstorten is verboden.
Iedereen heeft voldoende mogelijkheden om op een behoorlijke manier van alle vuilnis af te raken: de gewone huisvuilophaling, glascontainers, kartoninzameling, PDF-inzameling, ophaling van snoeihout + kerstbomen en het containerpark.
Niemand heeft ook maar de geringste reden om huisvuil, afgedankte huisraad of ander afval in een bosje, achter een schutting of gewoon langs de weg te dumpen. Wie betrapt wordt, betaalt alle kosten voor de verwijdering van het sluikstort en krijgt een fikse boete bovenop. Sluikstortingen kunt u meden aan de “Sluikstortlijn’, op het gratis telefoonnummer 0800/92.491.
Spreek na de bieptoon de straat en het huisnummer in van het dichtst nabij gelegen gebouw waar u het sluitstort opmerkte.


3. Voederen van dieren

In omgeving van onze woningen en gebouwen is het voederen van dieren verboden.  Het onderhoud van gebouwen en beplantingen wordt hierdoor bemoeilijkt. Voedingsresten trekken ongedierte aan en vormen een gevaar voor de hygiëne.  Uitwerpselen van vogels ontsieren niet alleen uw auto.


4. Verluchting

De lucht in huis moet regelmatig worden ververst.  Door koken, wassen en afwassen, douchen en drogen komt veel vocht vrij.  Hierdoor kunnen vochtproblemen ontstaan zoals condensatie, schimmel en afschilferende verf.

Enkele tips:
 • verlucht dagelijks de slaapkamers gedurende minstens 20 minuten;
 • sluit keuken - of badkamerdeur bij het koken, douchen of als u een bad neemt;
 • verlucht afzonderlijk uw keuken of badkamer;
 • zorg voor een goede verluchting bij drogen van wasgoed of bij het droogstrijken;
 • Een sterke afkoeling van de kamer zuigt de nog warme lucht naar de koudste muren of hoeken. Daar koelt ze plots af en laat condensatie (en schimmels) achter. Het is daarom beter tijdens het stookseizoen de verwarming niet lager te zetten dan 16 graden.

5. Verbruik

Wij raden u met aandrang aan om uw verbruik te beperken.

Hierbij informeren wij u graag met een aantal tips:
 • neem een douche in plaats van een bad. Met het water van één bad kunt u drie keer douchen
 • installeer een spaardouchekop;
 • laat de kraan niet openstaan tijdens een scheerbeurt of het tandenpoetsen;
 • stel de temperatuur van uw boiler in op ongeveer 60°C. Door de relatief lage temperatuur verbruikt u minder energie, voorkomt u kalkaanslag en bevordert u de levensduur van uw apparaat;
 • laat uw verwarming al een half uurtje voor het slapengaan op de nachtstand springen. De afkoeling wordt pas voelbaar als u al in bed ligt;
 • tijdens de nacht mag de temperatuur in huis naar omlaag, maar als u een basistemperatuur van ongeveer 16°C aanhoudt, hebt u 's morgens minder energie nodig om de woning weer helemaal warm te krijgen;
 • bij het verlaten van u woning raden wij u aan de basistemperatuur van ongeveer 16°C aan te houden zo zal u minder energie nodig hebben om de woning weer helemaal warm te krijgen bij het binnenkomen.

6. Aangenaam en veilig wonen

Als eigenaar van de gebouwen nemen wij onze verantwoordelijkheid op om de gebouwen net en leefbaar te houden voor iedereen.
Vuil en beschadiging komen niet vanzelf. Help daarom mee uw gebouw en woonomgeving te onderhouden. De beplantingen dienen als verfraaiing van de hele wijk.
Let mee op dat kinderen en jongeren uw voorbeeld volgen. Leer ze aandacht te hebben voor een aangename woonomgeving.
De gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen zijn zeker geen speelplaats.

Enkel tips voor uw eigen veiligheid:
 • sluit de toegangsdeur van het gebouw;
 • laat uw garage of fietsenberging niet openstaan;
 • doe uw auto op slot en laat niets zichtbaar in de auto liggen;
 • nodig geen ongewenst bezoek uit;
 • wanneer u iets verdacht merkt, twijfel dan niet en verwittig de politie.

7. Schotelantennes

Als huurder is het verboden om een TV-antenne, schotelantenne, radioantenne, CB-antenne en/of andere vormen van buitenantennes aan te brengen op het dak, de gevels, het balkon en/of andere onderdelen van het gehuurde goed.

Wij kunnen u wel informeren dat u normaal een schotelantenne mag plaatsen in uw achtertuin en dit op een sokkel. Gelieve wel te noteren dat deze aanvraag schriftelijk moet gebeuren en dat u moeten wachten op positief antwoord van de maatschappij om tot plaatsing over te gaan.

<<< terug naar index